WARUNKI GWARANCJI

1. Niniejsze warunki gwarancji nie mają na celu ograniczać bądź wyłączać praw konsumenta wynikających z przepisów prawa obowiązujących w jego kraju. Mają stanowić jedynie doprecyzowanie pewnych zagadnień. W przypadku, gdy niniejsze warunki są sprzeczne z przepisami kraju kupującego, jako nadrzędne uważa się przepisy niniejszego kraju.

2. EXPARTO S.C. z siedzibą w Sokółce przy ulicy Fabrycznej 2, NIP:5451813699 jest wyłącznym dystrybutorem i przedstawicielem marki LAMPART na Polskę i nazywany będzie w dalszej części niniejszych warunków 'LAMPART'

3. LAMPART gwarantuje, że nasze produktu będą wolne od jakichkolwiek wad fabrycznych, produkcyjnych, bądź materiałowych przez okres dwóch lat od daty sprzedaży. Roszczenia odnośnie niniejszej gwarancji należy składać bezpośrednio do Dystrybutora kół LAMPART w Polsce bądź za pośrednictwem bezpośredniego sprzedawcy kół, tj. Sklepu lub Dealera.

4. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać opis wady produktu, datę jej powstania, kod obręczy spisany z karty identyfikacyjnej oraz załączoną kopię dowodu zakupu (oryginał należy pozostawić i okazać/ dostarczyć jedynie na specjalne żądanie).

5. Zgłoszenie reklamacyjne należy dokonać w przeciągu 14 dni od daty zaistnienia/zauważania wady, poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacji na adres e-mail: sklep@lampartwheels.com

6. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną. Sprzedawca ma obowiązek dokonania naprawy gwarancyjnej w terminie 30 dni od dnia uznania reklamacji za zasadną.

7. W przypadku braku możliwości wykonania naprawy gwarancyjnej w wyżej określonym terminie, sprzedawca ma obowiązek wymiany produktu na nowy, bądź dokonania zwrotu pełnej kwoty  zapłaconej przez kupującego za dany produkt w chwili zakupu.

8. W przypadku niedostępności danego produktu spowodowanej wycofaniem niniejszego modelu ze sprzedaży, sprzedawca może dokonać wymiany reklamowanego produktu na wyższy, bądź nowszy model, aniżeli dany produkt.

9. Nieznaczne różnice w wyglądzie (drobne różnice w kolorystyce poszczególnych serii produkcyjnych, nieznaczne różnice w wyglądzie poszczególnych egzemplarzy produktów, czy też różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera/ monitora Kupującego) nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

10. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadku, gdy produkty zostały nieprawidłowo zainstalowane, były używane niezgodnie z przeznaczeniem, bądź z niekompatybilnymi komponentami.

11. Wszelka ingerencja w produkt mająca znaczy wpływ na jego wygląd (np. trwałe usunięcie napisów, przemalowanie elementów koła itp.), bądź właściwości (np. szlifowanie, nawiercanie, frezowanie dowolnego elementu koła, samowolna wymiana komponentów itp.) skutkują utratą gwarancji.

12. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jedynie za swoje produkty w kwocie nie większej niż cena ich sprzedaży. Nie ponosi odpowiedzialności  za szkody powstałe w  następstwie wad produktu, bądź wynikające z nieprawidłowego użytkowania produktu.

13. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do uszkodzeń produktów spowodowanych z winy użytkownika tj. powstałych podczas zderzeń, wypadków, powstałych w wyniku przeciążenia produktu - przekroczenia dopuszczalnych limitów, nieprawidłowego przechowywania, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, nieprawidłowego użytkowania bądź nieprawidłowej konserwacji, lub też w wyniku innego dowolnego zdarzenia na które wpływ miał użytkownik, a nie producent.

14. Niniejsza gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia produktu, takiego jak np. zużycie powierzchni hamulcowej obręczy, zużycie łożysk piast, konieczność wycentrowania koła. Zużycie tych elementów jest zależne przede wszystkim od warunków w jakich koła są użytkowane, sposobu konserwacji i używanych komponentów. Wymagane czynności serwisowe wynikające ze specyfiki produktu Kupujący jest zobowiązany wykonywać we własnym zakresie, na własny koszt.

15. Koła LAMPART podlegają pewnym limitom i ograniczeniom, takim jak np. maksymalne obciążenie czy też limity ciśnień w ogumieniu. Szczegółowe limity dla każdego modelu kół zostały wyszczególnione na stronie danego produktu.